Zoek overal een mobiele telefoon.
Geophone stelt u in staat om de geolokalisatie van een mobiele telefoon te verkrijgen en werkt op alle soorten telefoons, operators en landen.

afkomst

De sterke punten van onze technologie

gebruikers

Anoniem

100% anoniem, uw gegevens worden niet gecommuniceerd. We zullen ze alleen gebruiken om met u te communiceren.

gebruikers

Werkt met alle telefoons

Wij zijn in staat om alle telefoonmerken en -systemen (iOS, Android, Windows Phone, enz.) te geoloceren.

gebruikers

Alle operatoren

Geolocatie werkt voor alle mobiele operators wereldwijd.

gebruikers

Gemakkelijk te gebruiken en gemakkelijk te gebruiken

Het is niet nodig om een applicatie te downloaden. Vind de persoon van uw keuze rechtstreeks op onze website.

gebruikers

Nauwkeurige geolokalisatie

Geophone is uiterst nauwkeurig. Een exacte locatie binnen 1 meter.

gebruikers

100% legaal

Geophone is een dienst die volledig voldoet aan de huidige regelgeving.

toestel
gebruikers

Geolocatie op alle telefoons, waar ook ter wereld.

Geophone werkt op alle apparaten. Van smartphones tot laptops. Het is mogelijk om elk mobiel telefoonnummer ter wereld te traceren. Personaliseer het bericht dat u naar de ontvanger wilt verzenden. De exacte locatie wordt op een kaart weergegeven. Onbeperkt aantal geolokalisatieverzoeken naar een telefoon sturen.

gebruikers

Hoe werkt het?

  • Voer het telefoonnummer in van de persoon die u wilt geolokaliseren.
  • Abonneer u op onze 24-uurs proefaanbieding van € 0,90, die automatisch en zonder enige verbintenis van duur wordt verlengd als een abonnement voor € 37,90 inclusief BTW per maand, dat op elk moment zonder rechtvaardige tegenprestatie kan worden beëindigd.
  • De persoon ontvangt een sms met de vraag of hij of zij ermee instemt zijn of haar positie te delen.
  • Zodra u toestemming hebt gekregen, ontvangt u een melding en heeft u toegang tot de exacte locatie op een kaart.
toestel


  • Maak een account aan
    (Hiermee kunt u uw locaties raadplegen)
    PLAATS VAN DE 0000000000
ALGEMENE VOORWAARDEN

DOTWORLD Sàrl ("Wij") is een Zwitsers bedrijf gevestigd op 35 rue des fortifications, 1844 Villeneuve (CH-ID 550.1.161.161.731-3), dat via de website https://geophone.mobi ("Site") een geolokalisatiedienst exploiteert waarmee iedere persoon die in een privécontext handelt ("Klant" of "U") een mobiele telefoon kan lokaliseren met voorafgaande toestemming van de houder van het telefoonnummer waarvan de locatie wordt gezocht ("Dienst").

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is om te bepalen hoe U, als Klant, de Dienst kunt gebruiken ("Voorwaarden").

Onze algemene voorwaarden kunnen regelmatig worden gewijzigd en aangevuld, afhankelijk van de ontwikkelingen, in welk geval wij u de maand voor de actualisering ervan per e-mail op de hoogte zullen stellen. Toegang tot en gebruik van onze Service nadat u op de hoogte bent gesteld van deze update, alsmede het niet beëindigen van uw abonnement voor het einde van de maand, impliceert dat u akkoord gaat met de laatste versie van deze Voorwaarden.

Deze versie van onze algemene voorwaarden is van 22/07/2019. 

1. REGISTRATIE

1.1 Toegang tot en gebruik van onze Service vereist het openen van een account via onze site ("Account").

1.2 Tijdens uw registratie worden met name de volgende gegevens van u gevraagd:

      - E-mail adres

      - Wachtwoord

Als klant garandeert u ons de nauwkeurigheid, oprechtheid en betrouwbaarheid van de aan ons verstrekte informatie, evenals het feit dat u meerderjarig bent en het recht hebt om u te abonneren op onze service in uw land van verblijf.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat wij ons het recht voorbehouden om juridische stappen tegen u te ondernemen, inclusief strafrechtelijke vervolging, in geval van identiteitsdiefstal. 

1.3 Uw abonnementscontract is pas geldig gesloten nadat de aanvaarding van de betaling op grond van artikel 2 hieronder is bevestigd ("Contract"). U kunt uw contract te allen tijde downloaden door ons een verzoek daartoe per e-mail te sturen. 

1.4 De opening van de rekening geeft het recht op toegang tot en gebruik van ons platform alleen aan de klant die de rekening heeft geopend. Als Klant is het daarom Uw verantwoordelijkheid om de toegangscodes tot de Dienst (login en paswoord) vertrouwelijk te houden en ons op de hoogte te stellen van eventueel misbruik in dit opzicht. Elke overdracht van toegang aan derden zonder onze voorafgaande toestemming is verboden.

1.5 De toegang tot onze Service is beperkt tot personen die deze voor persoonlijke doeleinden gebruiken. Elk gebruik voor professionele doeleinden is verboden en zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw abonnement en bijgevolg in de mogelijkheid om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze dienst, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige mogelijke terugbetaling.

2. BETALING

2.1 De prijs van de Dienst is als volgt:

    - Gedurende de eerste 24 uur na registratie heeft de Klant het recht om Onze Dienst te testen voor een bedrag van € 1 (één euro) ("Proefperiode");

    - Op het einde van deze 24 uur, onder voorbehoud van opzegging binnen deze periode, wordt automatisch en maandelijks een abonnement genomen voor een maandelijks bedrag van € 39,99 (negenendertig euro en negenennegentig cent). Onder voorbehoud van opzegging wordt dit abonnement automatisch verlengd van maand tot maand en wordt de gebruikte kaart automatisch in rekening gebracht.

2.2 Bovenstaande prijzen zijn inclusief alle belastingen.

2.3 Betaling via onze site gebeurt via onze site in euro's met een creditcard (Visa, MasterCard, Apple Pay, Google Pay). De Site is uitgerust met een systeem voor de beveiliging van de online betalingen waarmee de Klant de overdracht van zijn bankgegevens kan coderen. Als onderdeel van ons betalingsproces maken wij gebruik van een externe leverancier, Stripe, en slaan wij geen gegevens op met betrekking tot uw contactgegevens en creditcards. Voor meer informatie over dit onderwerp, nodigen wij u uit om ons privacybeleid te raadplegen.

3. RECHT OP HERROEPING

3.1 Na de Proefperiode heeft U het recht om binnen 14 (veertien) dagen na verzending van de Bevestiging de Overeenkomst te herroepen.

3.2 Dit verzoek tot intrekking kan worden gedaan door ons een dergelijk verzoek per e-mail te sturen. Een herroepingsbevestiging zal u per e-mail worden gestuurd naar het adres dat u ons bij uw inschrijving hebt opgegeven.

3.3 Zodra Uw recht op terugtrekking is uitgeoefend, krijgt U het bedrag dat U aan Ons hebt betaald binnen 5 (vijf) tot 10 (tien) dagen na ontvangst van Uw terugtrekkingsverzoek teruggestort met een bedrag dat gelijk is aan het bedrag dat is gecrediteerd op de kaart die U gebruikte om voor de Service te betalen. Dit recht op terugbetaling is echter afhankelijk van de voorwaarde dat U na de Proefperiode geen gebruik heeft gemaakt van Onze Dienst; in het geval dat U na de Proefperiode gebruik heeft gemaakt van Onze Dienst, begrijpt U dat U begrijpt dat er voor de lopende maand geen terugbetaling zal plaatsvinden, in welk geval Uw herroepingsrecht zal worden behandeld als een verzoek tot annulering en van kracht zal worden aan het eind van de betreffende maand.

3.4 Het in dit artikel 3 bedoelde herroepingsrecht is niet van toepassing indien u in Zwitserland woonachtig bent, in welk geval een dergelijk verzoek zal worden behandeld als een niet-terugbetaalbaar verzoek tot beëindiging.

4. SERVICEOPERATIE

4.1 Zodra uw abonnementscontract is afgesloten, hoeft u alleen nog maar het nummer van de mobiele telefoon aan te geven die u wilt geolokaliseren ("Ontvanger"). Vervolgens wordt een SMS naar de Ontvanger gestuurd met het bericht dat de Klant vooraf heeft geschreven en de wens om de mobiele telefoon in kwestie te geolokaliseren. Het staat de Ontvanger dan vrij om dit verzoek naar eigen goeddunken te aanvaarden of te weigeren. U erkent dat Wij niet in staat zijn om te garanderen dat de Ontvangers uw verzoek om geolokalisatie zullen accepteren en dat een dergelijke weigering geen aanleiding zal geven tot enige aansprakelijkheid of recht op enige terugbetaling van Ons aan U.

4.2 U hebt het recht om een onbeperkt aantal Verzoeken naar de Ontvangers van Uw keuze te sturen zolang uw Overeenkomst voortduurt.

4.3 Verbod U bent verboden:

    - Het onrechtmatig of in strijd met deze Algemene Voorwaarden gebruiken van de Site;

    - Het verkopen, kopiëren, verhuren, uitlenen, distribueren, overdragen of in sublicentie geven van alle of een deel van de inhoud van de site, onze service, of het gebruik van onze service voor professionele doeleinden;

    - Pogingen om ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze systemen of die van onze onderaannemers of om deel te nemen aan enige activiteit die de prestaties of functionaliteit van de Site en onze Service kan verstoren, verminderen of belemmeren;

    - de Site te gebruiken voor misbruik door opzettelijk een virus of een ander kwaadaardig programma te introduceren; - onze Service te gebruiken voor spamming doeleinden;

    - Onze activiteiten te denigreren of gedrag te vertonen dat onze reputatie kan schaden, of dat nu via onze service of daarbuiten (bijvoorbeeld op sociale netwerken) gebeurt.

5. TERMINATIE

5.1. Beëindiging op initiatief van de klant. U hebt te allen tijde het recht om uw overeenkomst op te zeggen en te beëindigen door in te loggen op uw account en te klikken op de link "Afmelden" onderaan de pagina van de site, waarbij wordt aangegeven dat uw afmelding dan plaatsvindt aan het einde van de proefperiode of aan het einde van de lopende maand waarin uw afmeldingsverzoek is gedaan, ervan uitgaande dat uw account wordt uitgeschakeld en dat de toegang tot en het gebruik van onze dienst wordt beëindigd. Met inachtneming van artikel 3.3 vindt geen restitutie plaats.

5.2. Beëindiging op initiatief van DOTWORLD SÀRL. Wij hebben ook het recht om uw contract voor het einde van een maand te beëindigen, in welk geval wij u op de hoogte zullen stellen door een e-mail te sturen naar het adres dat u ons bij uw registratie hebt opgegeven. In het geval van een inbreuk op deze Voorwaarden, in het bijzonder maar niet uitsluitend op artikel 4.3, behouden wij ons het recht voor om uw account op te schorten voor de periode die nodig is voor de controles die eventueel moeten worden uitgevoerd en, indien nodig, om uw contract met onmiddellijke ingang te beëindigen; of het nu gaat om een opschorting of beëindiging, U zult hiervan op de hoogte worden gesteld door middel van een voorafgaande kennisgeving aan hetzelfde e-mailadres.

5.3 Beëindiging uitgeoefend ingevolge dit artikel geeft de houder geen recht op enige terugbetaling, op voorwaarde dat een dergelijke beëindiging gelijk staat aan de uitoefening van een herroepingsrecht door U in de zin van artikel 3.1 en 3.3. De houder heeft geen recht op terugbetaling, op voorwaarde dat een dergelijke beëindiging gelijk staat met de uitoefening van een herroepingsrecht door U in de zin van artikel 3.1 en 3.3. 

6. INTELLECTUEEL EIGENDOM

6.1 DOTWORLD Sàrl bezit alle intellectuele eigendomsrechten op onze Site en de inhoud ervan, waaronder ook de bijbehorende knowhow.

6.2 Door het aangaan van de Overeenkomst, verlenen wij u het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht op toegang tot en gebruik van onze Diensten.

7. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

7.1 DOTWORLD Sàrl is vrijgesteld van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de uitvoering van het Contract dat Ons bindt, voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

7.2 Niettegenstaande artikel 7.1, zal DOTWORLD Sàrl alle redelijke inspanningen leveren om de beschikbaarheid van de Service 24/24 en 7/7 te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn als gevolg van een bug, technische beperkingen of andere onderhoudswerkzaamheden, die geen enkel recht geven op enige terugbetaling.

7.3 De Site kan links bevatten naar andere sites die niet door DOTWORLD Sàrl worden gepubliceerd of gecontroleerd en die betrekking hebben op de goede werking en de inhoud van de site, waarvoor wij op geen enkele wijze verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

8. DIVERSE BIJLAGE II

8.1 OVERMACHT. De partijen komen overeen dat, indien de uitvoering van het Contract onmogelijk blijkt door een geval van overmacht, dat wil zeggen een onvoorziene gebeurtenis buiten de wil van één van beide partijen, geen van beide partijen aansprakelijk is voor het niet, niet of te laat nakomen van één van haar verplichtingen als gevolg van het optreden van een dergelijke gebeurtenis. De uitvoering van het contract en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, met inbegrip van de betalingsverplichtingen, worden dus opgeschort voor de duur van het geval van overmacht, met dien verstande dat de betaling van de lopende maand waarin het geval van overmacht zich heeft voorgedaan, niettemin wordt behouden. Elke partij heeft echter het recht om het in artikel 5 bedoelde recht van opzegging uit te oefenen.

8.2 NULLITEIT. In het geval dat een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt bevonden, zal deze ongeldigheid de geldigheid van de andere Algemene Voorwaarden niet aantasten. De ongeldige bepaling zal worden vervangen en geïnterpreteerd op een zodanige wijze dat de geldigheid ervan wordt gewaarborgd door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de geest van de ongeldige bepaling ligt.

8.3 COMMUNICATIE. Alle mededelingen die aan DOTWORLD Sàrl moeten worden gericht, zullen dat ook zijn:

    - Per e-mail naar het adres: contact@geophone.mobi.

    - Per post naar: DOTWORLD Sàrl, 35 rue des fortifications, 1844 Villeneuve.

8.4 HET TOEPASSELIJKE RECHT EN DE BEVOEGDE RECHTER. De geldigheid en de uitvoering van deze voorwaarden en het contract worden beheerst door het Zwitserse recht, met uitzondering van de regels die voortvloeien uit de federale wet op het internationaal privaatrecht. Elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit deze Voorwaarden en het Contract dat daaruit voortvloeit, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van de plaats waar de Klant gedomicilieerd is en waar DOTWORLD Sàrl de eiser is, of aan de arrondissementsrechtbank van Est Vaudois indien de Klant de eiser is.

 

CONTINUE RETURN
Uw wachtwoord vergeten? Vul uw gebruikersnaam of e-mailadres in. U ontvangt per e-mail een link om een nieuw wachtwoord aan te maken.