ClickCease

Geophone

Warunki użytkowania

ALPHACLIC LTD ("My") jest angielską firmą z siedzibą w Pennine House 28, Leman Street, E1 8ER London, Wielka Brytania (12505185), która za pośrednictwem strony https://geophone.mobi/pl ("Strona") świadczy usługę geolokalizacji umożliwiającą każdej osobie prywatnej działającej w charakterze prywatnym ("Klient" lub "Ty") zlokalizowanie telefonu komórkowego za uprzednią zgodą posiadacza numeru telefonu, którego lokalizacja jest poszukiwana ("Usługa").

Celem niniejszego Regulaminu jest określenie sposobu, w jaki Użytkownik, jako Klient, może korzystać z Usługi ("Regulamin").

Nasze Warunki mogą być modyfikowane i uzupełniane w regularnych odstępach czasu zgodnie z ewolucją, hipotezą, w której poinformujemy Cię e-mailem w miesiącu poprzedzającym ich aktualizację. Uzyskanie dostępu do Naszej Usługi i korzystanie z niej po otrzymaniu informacji o tej aktualizacji, jak również brak wypowiedzenia subskrypcji do końca miesiąca, oznacza konieczność przestrzegania najnowszej wersji niniejszych Warunków

Niniejsza wersja naszych Warunków Handlowych pochodzi z dnia 02/04/2020.

1. rejestracja

1.1 Dostęp i korzystanie z Naszego Serwisu wymaga otwarcia konta za pośrednictwem naszej strony internetowej ("Konto").

1.2 Podczas rejestracji zostaniesz poproszony w szczególności o podanie następujących informacji:

 • adres e-mail
 • hasło

Jako Klient gwarantujesz dokładność, szczerość i wiarygodność przekazywanych nam informacji, a także fakt, że jesteś pełnoletni i masz prawo do subskrypcji Naszego Serwisu w kraju zamieszkania.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że zastrzegamy sobie prawo do podjęcia wszelkich działań prawnych przeciwko Państwu, w tym postępowania karnego, w przypadku kradzieży tożsamości.

1.3 Umowa abonamentowa zostaje ważnie zawarta dopiero po potwierdzeniu akceptacji płatności dokonanej zgodnie z artykułem 2 poniżej ("Umowa"). Użytkownik może w każdej chwili pobrać swoją Umowę, wysyłając do nas stosowną prośbę pocztą elektroniczną.

1.4 Otwarcie Konta daje prawo dostępu i korzystania z naszej platformy jedynie Klientowi, który otworzył Konto. Dlatego też, jako Klient, jest on odpowiedzialny za zachowanie w tajemnicy kodów dostępu do Serwisu (loginu i hasła) i poinformowanie nas o wszelkich nadużyciach w tym zakresie. Jakakolwiek transmisja dostępu do stron trzecich bez naszej uprzedniej zgody jest zabroniona.

1.5 Dostęp do Naszego Serwisu jest ograniczony do osób korzystających z niego w celach osobistych. Jakiekolwiek wykorzystanie do celów zawodowych jest zabronione i skutkować będzie natychmiastowym zakończeniem subskrypcji Użytkownika, a co za tym idzie, możliwością dostępu i korzystania z Naszej Usługi, bez uprzedniego powiadomienia i bez możliwości zwrotu pieniędzy.

2. PŁATNOŚCI

2.1 Cena usługi jest następująca

 • W ciągu pierwszych 24 godzin po rejestracji Klient ma prawo do przetestowania naszego Serwisu za kwotę 0,90 € (dziewięćdziesiąt centów) ("Okres próbny");
 • Po upływie tych 24 godzin, z zastrzeżeniem zakończenia w tym terminie, abonament jest automatycznie pobierany co miesiąc za kwotę 47,90 euro (czterdzieści siedem euro i dziewięćdziesiąt centów). Z zastrzeżeniem wypowiedzenia, abonament ten jest automatycznie odnawiany z miesiąca na miesiąc, a wykorzystana karta jest automatycznie obciążana.

2.2 Powyższe ceny zawierają wszystkie podatki.

2.3 Płatność dokonywana jest za pośrednictwem naszej strony internetowej w euro za pomocą karty kredytowej (Visa, MasterCard, American Express). Serwis wyposażony jest w bezpieczny system płatności online umożliwiający Klientowi szyfrowanie transmisji jego danych bankowych. W ramach naszego procesu płatności korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy, Stripe, i nie przechowujemy żadnych danych dotyczących Państwa danych i kart bankowych. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką prywatności.

3. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

3.1 Po upływie Okresu próbnego, Użytkownik ma prawo do odstąpienia od Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od wysłania Potwierdzenia.

3.2 Wniosek o wypłatę można złożyć, wysyłając nam taką prośbę pocztą elektroniczną. Potwierdzenie wypłaty zostanie wysłane do Ciebie pocztą elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji.

3.3 Po skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, w ciągu 5 (pięciu) do 10 (dziesięciu) dni od otrzymania wniosku o odstąpienie od umowy, Klient otrzyma zwrot wpłaconej przez siebie kwoty w wysokości odpowiadającej kwocie zapisanej na karcie użytej do zapłaty za Usługę. Jednakże, prawo do zwrotu pieniędzy jest uzależnione od faktu, że Użytkownik nie korzystał z Naszej Usługi po Okresie Próbny; w przypadku, gdy Użytkownik korzystał z Naszej Usługi po Okresie Próbny, przyjmuje on do wiadomości, że zwrot pieniędzy nie zostanie przyznany za bieżący miesiąc, w którym to przypadku prawo Użytkownika do odstąpienia od Umowy będzie traktowane jako wniosek o odstąpienie od Umowy i stanie się skuteczne z końcem danego miesiąca.

3.4 Prawo do odstąpienia od umowy zawarte w niniejszym artykule 3 nie ma zastosowania, jeżeli mają Państwo miejsce zamieszkania na terytorium Szwajcarii, w którym to przypadku każdy taki wniosek będzie traktowany jako wniosek o odstąpienie od umowy, nie uprawniający do zwrotu pieniędzy.

4. DZIAŁANIE USŁUGI

4.1 Po zawarciu umowy abonamentowej wystarczy wskazać numer telefonu komórkowego, który ma być geolokalizowany ("Odbiorca"). Następnie do Odbiorcy wysyłana jest wiadomość SMS zawierająca wiadomość, którą Klient napisał wcześniej i wyraził chęć geolokalizacji danego telefonu komórkowego. Odbiorca może wówczas przyjąć lub odrzucić tę prośbę, według własnego uznania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że odbiorcy zaakceptują jego prośbę o geolokalizację oraz że jakakolwiek odmowa nie będzie skutkowała jakąkolwiek odpowiedzialnością ani prawem do jakiegokolwiek zwrotu z naszej strony w odniesieniu do Użytkownika.

4.2 Jesteś uprawniony do wysyłania nieograniczonej liczby Zapytań do wybranych przez Ciebie odbiorców tak długo, jak długo trwa Twoja Umowa.

4.3 Nie wolno:

 • Korzystać z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub z naruszeniem niniejszych Warunków;
 • Sprzedawać, kopiować, wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać, rozpowszechniać, przenosić lub udzielać sublicencji na całość lub część treści pojawiających się na Stronie, w naszym Serwisie lub wykorzystywać Nasz Serwis do celów zawodowych;
 • Próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszych systemów lub systemów naszych podwykonawców, lub angażowanie się w jakiekolwiek działania, które mogą zakłócać, obniżać jakość lub zakłócać działanie lub funkcjonalność Strony i Naszego Serwisu;
 • Korzystanie z Witryny w celach niedozwolonych poprzez dobrowolne wprowadzenie wirusa lub innego złośliwego programu;
 • Używanie naszego Serwisu do celów spamowania;;
 • oczerniania naszych działań lub angażowania się w jakiekolwiek zachowania, które mogą zaszkodzić naszej reputacji, zarówno za pośrednictwem Naszego Serwisu, jak i poza nim (na przykład na portalach społecznościowych).

5. TERMINACJA

5.1 Wypowiedzenie z inicjatywy Klienta. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji i rozwiązać Umowę klikając na link "Rezygnacja" w menu na górze lub na dole strony witryny, przy czym należy zaznaczyć, że rezygnacja będzie miała miejsce na koniec Okresu próbnego lub na koniec bieżącego miesiąca, w którym złożono wniosek o rezygnację, w którym to przypadku Konto Użytkownika zostanie wyłączone, a dostęp do naszej Usługi i korzystanie z niej zostanie zakończone. Z zastrzeżeniem punktu 3.3, zwrot kosztów nie zostanie dokonany.

5.2 Zakończenie z inicjatywy ALPHACLIC LTD. Mamy również prawo do rozwiązania umowy na koniec miesiąca. W takim przypadku poinformujemy Cię o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres, który podałeś nam podczas rejestracji. W przypadku naruszenia niniejszych Warunków, w szczególności, ale nie wyłącznie, punktu 4.3, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia Konta Klienta na czas niezbędny do przeprowadzenia weryfikacji oraz, w stosownych przypadkach, do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym; niezależnie od tego, czy chodzi o zawieszenie, czy też o rozwiązanie Umowy, Klient zostanie o tym poinformowany z wyprzedzeniem na ten sam adres e-mail.

5.3 Odwołanie dokonane na podstawie niniejszego artykułu nie uprawnia do jakiegokolwiek zwrotu, z zastrzeżeniem hipotezy, że odwołanie to jest równoznaczne z wykonaniem prawa odwołania z Państwa strony w rozumieniu artykułów 3.1 i 3.3.

6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1 ALPHACLIC LTD jest właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do naszej Witryny i jej zawartości, które obejmują również związane z nią know-how.

6.2 Zawierając Umowę, udzielamy Użytkownikowi niewyłącznego i niezbywalnego prawa dostępu do naszych Usług i korzystania z nich.

7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJA

7.1 ALPHACLIC LTD zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z wykonania wiążącej nas Umowy w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

7.2 Niezależnie od postanowień art. 7.1, ALPHACLIC LTD dołoży należytych starań, aby zapewnić całodobową dostępność Usługi przez 7 dni w tygodniu, ale nie ponosi odpowiedzialności za jej niedostępność z powodu błędów, ograniczeń technicznych i innych czynności konserwacyjnych, które nie dają prawa do jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy.

7.3 Witryna może zawierać linki do innych stron, które nie są edytowane ani kontrolowane przez ALPHACLIC LTD i za których prawidłowe funkcjonowanie i zawartość nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności.

8. RÓŻNE

8.1 SIŁA WYŻSZA. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy wykonanie Umowy okaże się niemożliwe z powodu wystąpienia siły wyższej, tj. nieprzewidywalnego zdarzenia pozostającego poza sferą wpływów którejkolwiek ze stron, żadna ze stron nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za niewykonanie, zaniechanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek ze swoich zobowiązań, które wynikałyby z wystąpienia tego zdarzenia. Wykonanie Umowy i wynikających z niej zobowiązań, w tym zobowiązań płatniczych, zostaje w związku z tym zawieszone na czas trwania siły wyższej, z zastrzeżeniem, że płatność dokonana za miesiąc, w którym wystąpiło zdarzenie siły wyższej, zostanie mimo to zatrzymana. Każda ze stron jest jednak uprawniona do skorzystania z prawa do rozwiązania umowy określonego w art. 5.

8.2 NIEWAŻNE. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, nieważność taka nie wpływa na ważność pozostałych Warunków. Klauzula nieważna zostanie zastąpiona i zinterpretowana w taki sposób, aby zapewnić jej ważność przez klauzulę jak najbardziej zbliżoną duchem do klauzuli nieważnej.

8.3 KOMUNIKACJA. Wszelkie komunikaty kierowane do ALPHACLIC LTD będą adresowane do :

 • Przez e-mail na adres: contact@geophone.mobi
 • Listownie na adres: ALPHACLIC LTD, Pennine House 28, Leman Street, E1 8ER London, United Kingdom.

8.4 PRAWO WŁAŚCIWE I WŁAŚCIWY SĄD. Ważność i wykonanie niniejszych Warunków i Umowy podlega prawu angielskiemu. Wszelkie spory wynikające bezpośrednio lub pośrednio z niniejszych Warunków i wynikającej z nich Umowy będą zgłaszane do właściwego sądu w miejscu zamieszkania Klienta, w którym ALPHACLIC LTD jest powodem, odpowiednio do sądu w Londynie, w którym Klient jest powodem.

contact@geophone.mobi
Odpowiedź w ciągu mniej niż 24 godzin
+448433780095 stawka za połączenie lokalne
Od poniedziałku do soboty od 6.00 do 20.00 - (tylko angielski i francuski)